Home » Vägföreningen » Skymd sikt

Skymd sikt

Klipp häckar, buskar eller trädgrenar som hänger ned över gångbana eller körbana. Sådan växtlighet hindrar väghållningsfordon och försämrar trafiksäkerheten. Om fastighetsägaren inte utför arbetet kan vägföreningen tvingas göra det på fastighetsägarens bekostnad.

Det ska finnas ett fritt utrymme om 4,5 meter uppåt vid din tomtgräns mot gatan. Alla fastighetsägare som har växtlighet vid korsningar som är högre än 80 cm ansvarar för att ta bort denna.

Skymd sikt utgör en stor olycksrisk med tanke på alla barn som rör sig på våra vägar och det vore hemskt om något skulle hända på grund av detta. Häck bör inte planteras närmare tomtgräns mot gata än 70 cm. I annat fall kan växtligheten inkräkta på gaturummet. Träd bör inte planteras närmare tomtgräns mot gata än 200 cm

Läs mer i broschyren Klipp Häcken