Home » Vägföreningen » Avgift

Avgift

Vägavgift ska betalas av den som står som fastighetsägare när debiteringslängden upprättas i början av varje år. Om ni sålt er fastighet före eller efter årsmötet är ni lika fullt betalningsansvarig om ni finns registrerad som ägare detta tillfälle. Är man flera fastighetsägare är var och en solidariskt ansvariga för vägavgiften. Vägavgift är en prioriterad fordran.

Avgiften för år 2021 är 350kr per andel, vilket multipliceras med fastighetens andelstal. Nedan anges andelstal för respektive fastighetstyp.

  • Permanentfastighet: 3.0 andelar
  • Fritidsfastighet: 1.5 andelar
  • Permanentfastighet som ansluter till allmän väg: 1.5 andelar
  • Fritidsfastighet som ansluter till allmän väg: 1.0 andel
  • Varje lägenhet i ett hyreshus: 2.0 andelar
  • Jordbruksfastighet: 5.0 andelar