Home » Vägföreningen

Vägföreningen

VB-vagforening-logoVästra Bodarnes Vägförening är en skötselorganisation för vägnätet och grönområden på allmän platsmark inom vårt område.

Undantagen är vägen mellan E 20 och Norsesund vilket är Vägverkets ansvar.

Föreningen svarar endast för vägar och gator som i gällande planer utlagts som allmän platsmark. Kvartersmark, t.ex. infarter till skafttomter samt övrig privat mark ansvarar fastighetsägare för.

Vill du komma i kontakt med oss, maila till vår sekreterare John Hedlund

Vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation. Den ska normalt inte nyanlägga vägar, gångbanor, väggupp, etc. Inlemmande av nya vägar sker efter överenskommelse. Den nya vägen ska alltid minst hålla samma standard som vägen den ansluts till.

Hastigheten i Västra Bodarna.

Vägförenings styrelse i Västra Bodarne har på flera sätt blivit varse om att hastigheten i vårt vägnät blivit allt för hög. Med anledning av detta vill styrelsen påminna och starkt betona att det i vårt vägnät råder en hastighets begränsning på max 40 km/h med undantag för vägavsnitten närmast skolan, där den lagstadgade maxhastigheten är satt till högst 30 km/h. I övriga vägnätet, som förvaltas av vår gemensamma vägförening, råder en rekommenderad max begränsning på 30 km/h. En självklarhet är att man inte kan hålla så höga hastigheter utan att den behöver anpassas till rådande förhållande vid varje aktuellt vägavsnitt. Ett stort ansvar åligger dock föraren av fordonet.

För att komma till rätta med det upplevda problemet har styrelsen tidigare konsulterat Alingsås tekniska nämnd i trafikfrågor och diskuterat lämpliga åtgärder. Styrelsen kommer nu som en ytterligare åtgärd kontakta Polismyndigheten i Alingsås för att få råd vilka åtgärder man i övrigt kan vidta för att komma tillrätta med den höga hastigheten och vad den kan medföra.